Лятнa СТАРТ Академия

Лятна СТАРТ Академия

summer-start-academy

Цели:

Подобряването на академичните резултати и развиване на личностни умения у ученици в риск от отпадане или вече отпаднали от образователната система.

Подкрепа за деца, както и да тества и събиране на добри практики за работа с тези деца в риск от отпадане от образователната система или отпаднали от нея.

Изграждане на ефективно и продуктивно партньорство със структурите на район “Красна поляна” за изпълнение на стратегията за образование на Столичната община във връзка с превенцията на отпадането от училище и достъпа до образование на деца от уязвими групи.

Осигуряване на достъп до установените добри образователни практики на представители на училищни екипи, граждански организации и други заинтересовани страни.

Проектът „Лятна СТАРТ Академия“ предвижда партньорство с район “Красна поляна” на Столична община и с нашите приятели от “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” като водещ партньор, фондация “Заедно в час” и фондация “Здраве и социално развитие”.

Ще предоставим възможност на 60 деца в риск от отпадане от образователната система да получат допълнителна подкрепа по ключови учебни дисциплини – български език и математика – в триседмично всекидневно лятно училище в кв. ”Факултета”, наречено “Лятна Старт академия”. По време на академията ще тестваме разработен от нас иновативен модел на обучение, включващ работа по ниво на предметното знание, вместо работа в класове, разделени по възраст. Планираната организация на учебния процес включва разпределение на децата в малки групи по ниво на техните знания и умения, създаване на личен план за развитие на всеки ученик и регулярно проследяване на напредъка по него, работа на двама учители в тандем във всяка група, работа с личен ментор по групов или индивидуален проект, повишаване на мотивацията за учене чрез създаване на лична връзка с учениците и с различни заинтересовани страни в квартала (родители, треньори, формални и неформални институции).

След приключване на Лятната академия ще извършим анализ на резултатите на ученците и цялостната организация и осъществяване на академията. Ще съберем и опишем добрите практики, които са довели до най-съществен напредък при учениците по предметно знание и по развиване на личностни качества.